Upphovsrätt till denna artikel har Gunnel Larsson, PhD och
biträdande vårdenhetschef för Onkologisk Endokrinologi, Uppsala akademiska sjukhus

Livskvalitet vid behandling med interferon/somatostatin analog

Inledning
Begreppet livskvalitet har många betydelser men de flesta har en association till livstillfredsställelse och välbefinnande och avspeglar det relativa värde en person sätter på sin tillvaro. I sjukvården talar man oftast om livskvalitet med innebörden att man ska vara fri från fysiska och psykiska besvär och ha en god fysisk, psykisk och social funktion som möjligt i vardagen med hänsyn till sjukdom och behandling.

Det här är mycket subjektiva upplevelser och är därför svåra att mäta. Men det är viktigt att man i behandlingen av olika sjukdomar tar hänsyn till hur patienten upplever situationen så att man inte enbart lägger år till livet utan också lägger liv till åren, dvs. livet ska vara värt att leva.

Interferon
Interferoner är en grupp glycoproteiner som utsöndras vid virusinfektioner och som dessutom har effekt mot olika tumörceller. Interferon har visat sig ha en god effekt hos patienter med carcinoid och endokrina pankreas tumörer. De mest använda sorterna är Introna®, Wellferon® och Finferon® . Läkemedlen används som subcutana injektioner 3-5 gånger i veckan. Oftast sköter patienten sina injektioner själv. De vanligaste biverkningarna är influensaliknande symtom under en kort initialfas, ca 3-5 dagar. Detta kan sedan bl.a. följas av trötthet, aptitlöshet och nedstämdhet. De flesta av dessa biverkningar är dosrelaterade och kan undvikas genom individuellt anpassade doser.

Somatostatin analog

  • Syntetiskt framställt hormon.
  • Minskar tillväxten av tumören. Kan även minska tumörmassan.
  • Lindrar symtom orsakade av hormon.
  • Injektionen ges ofta av en sjuksköterska men är möjlig att ta själv.

Biverkningarna är relativt begränsade. De vanligaste förekommande biverkningarna är diarre och knipsmärtor i magen. Det beror på att somatostatin hämmar olika pankreasenzymer. Biverkningarna kan lindras med hjälp av Creon, en kapsel, som skall intas med föda.

Creon innehåller matsmältningsenzymer som hjälper dig att bryta ner den föda du äter och förbättrar upptaget av viktiga mineraler och vitaminer. För mer information om Creon och doseringsrekommendationer kontakta din läkare eller kontaktsköterska.

Under maj och juni 1996 genomfördes den första delen av ett projekt som ska kartlägga livskvaliteten hos patienter på 70 CM (nuvarande 30 B2) som behandlas med interferon och/eller somatostatin analog.

Nittionio patienter svarade på ett antal frågor om hur de upplevde sin livskvalitet. Resultaten visade att patienterna upplevde fysiska aspekter av livskvalitet som viktigare än sociala för att uppleva en god livskvalitet. De svarade också att de var mer nöjda med sin situation när det gällde de sociala aspekterna av livskvalitet än när det gällde fysiska. De skattade sin livskvalitet som relativt god och de problem de upplevde kunde relateras till sjukdomen (diarre, flush, aptitlöshet, andfåddhet). De uppgav få problem med oro och nedstämdhet, men att de upplevde mer oro än nedstämdhet.

Sammanfattningsvis kan man säga att det verkar som om den här gruppen av patienter upplevde sin livskvalitet som relativt god. Även om det inte var många problem tror jag att det är viktigt att fortsätta undersöka den upplevda livskvaliteten hos patienter som behandlas med interferon/somatostatin analog. Det kan dessutom tilläggas att flera patienter uttryckte att det var flera av frågorna som de sällan får tillfälle att diskutera annars och att det är viktigt att få tala om vissa saker även om man inte upplever stora problem med dem.

Nästa steg i kartläggningen blir att undersöka om uppfattningen om livskvaliteten förändras under pågående behandling med interferon/somatostatin analog och relatera detta till behandlingseffekter man ser med hjälp av prover och röntgen. Detta kommer att innebära att patienter svarar på samma frågor vid ett flertal tillfällen under ett år, från och med behandlingsstart.

Eftersom behandlingen är känd för att kunna ge nedsatt njurfunktion kontrollerades urinproduktionen noggrant och om denna var för låg gavs urindrivande mediciner. Om blodproverna mellan kurerna visade för få vita blodkroppar fick patienterna Neupogen vilket stimulerar produktionen av dessa för att undvika infektioner. Vid kraftiga biverkningar (ex njurpåverkan, infektioner, domningar) minskades dosen cellgifter till nästa kur. Behandlingen fortsatte så länge patienten hade nytta av den eller tills biverkningarna var för stora. Patienten kunde när som helst avbryta behandlingen oberoende av anledning.