Behandling

Behandling

Olika faktorer spelar in när vårdteamet beslutar hur din NET ska behandlas. Dessa är bland annat:

  • Tumörens storlek och plats
  • Tumörgrad och -stadium
  • Om tumören är funktionell eller icke-funktionell
  • Vilka symtom du har
  • Livskvalitet, allmäntillstånd och andra personliga hänsynstaganden

Vilka strategier kan min läkare använda i min behandlingsplan?

Nedan beskrivs de olika alternativ som din läkare och övriga i vårdteamet kan diskutera med dig. Vilket alternativ som är bäst för dig vid en given tidpunkt beror på vilken typ av tumör du har, var den sitter, dess grad och funktionalitet samt ditt allmäntillstånd. Beslutet fattas ofta av ett multidisciplinärt team av olika experter.

Operation
Operation är det första alternativet för många patienter med NET. Målet med operationen är att ta bort hela tumören eller minska tumörbördan.

  • När det gäller patienter som har fått en tidig diagnos försöker kirurgerna operera bort eller kontrollera tumörens tillväxt. Målet är att patienten ska vara sjukdoms- och symtomfri så länge som möjligt
  • Patienter vars sjukdom har spridit sig till andra delar av kroppen kan få symtomlindring genom en operation, om det är ett möjligt alternativ

Läkemedelsbehandling

Somatostatinanaloger. Syntetisk form av ett hormon som hämmar tumörens hormonella aktivitet och dess tillväxt. Kemoterapi. En del cytostatika används rutinmässigt för att behandla vissa typer av NET. Studier pågår dock fortfarande av hur vissa nyare kemoterapibehandlingar och andra systemiska medel kan användas vid NET.
Kemoterapi används för att lindra symtomen och begränsa tumörens tillväxt.
Målriktade läkemedel som består av små molekyler som hämmar tumörens tillväxt (tyrosinkinashämmare och mTOR-hämmare).
Serotoninsynteshämmare. Används för att minska produktionen av serotonin om tumören producerar stora mängder av hormonet och annan behandling inte kan minska symtomen.

Behandling av levermetastaser

Leverembolisering
Vid leverembolisering stryper man blodtillförseln till metastaserna vilket ger syre- och näringsbrist som får metastasen att dö. I vissa fall väljer man att även föra in radioaktiva partiklar i metastaserna för att ytterligare förstärka effekten sk radioembolisering.
Radiofrekvensablation
Vid radiofrekvensablation använder man sig av radiovågor för att värma upp och förstöra onormala celler, t.ex. tumörceller. Radiovågorna rör sig genom elektroder som kan placeras nära tumören. Radiofrekvensablation kan användas för att minska tumörens storlek eller när sjukdomen spridit sig till levern och tumören inte kan opereras bort.

Strålbehandling (radioterapi)

Radioterapi kan användas när sjukdomen har spridit sig och kan lindra symtomen när sjukdomen spridit sig till skelettet.

Riktad isotopbehandling

En isotop (radionuklid) är ett kemiskt ämne som avger strålning.
Vid riktad isotopbehandling kombineras isotoperna med ett ämne som sprutas in i kroppen och dras till tumören. Strålningen riktas därmed mot tumörvävnaden och övriga vävnader skonas. Målet för behandlingen är somatostatinreceptorer och spårämnet är en somatostatinanalog. En teknik kallad 177LuPRRT (”lutetium behandling”) kan lindra symtomen hos en del patienter vars sjukdom har spridit sig eller inte kan avlägsnas genom operation. Dessutom kan behandlingen få tumören att stanna upp i sin tillväxt under kortare eller längre tid. Inför beslut om behandling beställer din läkare en PET-undersökning med 68Ga för att se att din tumör har de receptorer som behövs för att behandlingen ska kunna ge effekt.

Avvakta eller observera

Eftersom en del NET varken sprider sig eller till en början ger några symtom, kan det hända att läkaren vill att man håller sjukdomen under observation en tid.
Din läkare kanske föreslår den här strategin, åtminstone till en början, om din NET bara ger symtom då och då och du kan hålla dem under kontroll med hjälp av vissa anpassningar av din kost och livsstil, eller om riskerna med operation eller läkemedel överstiger fördelarna. Under den här tiden kan läkaren beställa olika tester för att kontrollera hur sjukdomen utvecklas.
Läkaren bestämmer den bästa behandlingsplanen tillsammans med dig och i samarbete med de andra i vårdteamet.

Håller man på att pröva eller utveckla andra behandlingsmöjligheter?
Kliniska studier kan kanske vara ett alternativ för dig. Om det finns någon lämplig klinisk studie för dig vid ditt eller något närliggande sjukhus, så kommer din läkare säkert att ta upp denna möjlighet med dig, men fråga gärna om möjligheten vid ditt besök hos läkaren.