Carcinoid påverkan på hjärtat

Intervju med överläkare Lennart Lundin, kardiolog på Uppsala Akademiska sjukhus
Carpa har tagit kontakt med ÖL Lennart Lundin, som är kardiolog på Uppsala Akademiska sjukhus, för att ställa några frågor till honom om hur den endokrina tumörsjukdomen carcinoid kan påverka hjärtat.

Lennart Lundin samarbetar med läkarna på avdelningen för Onkologisk endokrinologi både kring diagnos och beslut om behandling för patienter med carcinoid och hjärtpåverkan. Lennart Lundin disputerade 1989 med avhandlingen “Carcinoid heart disease. A clinical, biochemical and morphological study”.

Fråga 1

Hur vanligt är det att hjärtat blir påverkat när en patient har utvecklat carcinoid?

Carcinoid-tumörer är sällsynta, varje år insjuknar 20 nya fall per miljon invånare. 70% av carcinoid-tumörer är s k mid-gut tumörer, dvs utgår från blindtarmen (40%) eller tunntarmen (utom tolvfingertarmen) och första delen av tjocktarmen (30%). Det är dessa 30% somutvecklar carcinoid-syndromet som inkluderar symtom som flush, diarré, astmaliknande besvär, ödem och den karakteristiska hjärtsjukdomen = Carcinoid hjärtsjukdom.

Fynd förenliga med carcinoid hjärtsjukdom kan med hjärtultraljud = ekokardiografi påvisas hos ca 2/3 av patienter med carcinoidsyndrom. De flesta av dessa patienter är och förblir hjärtmässigt symptomfria.

Fråga 2

Brukar man som patient märka att hjärtat är påverkat?

De symtom som uppträder beror på bristande funktion i höger hjärthalva som orsakar s k högersvikt. Dessa symtom är hos dessa patienter ospecifika och liknar en del av symtomen från själva tumörsjukdomen, t ex allmän trötthet, andfåddhet vid liten ansträngning, svullnad/vätskeansamling (=ödem) i ben och fötter, i magen, i levern mm.

Ca 1/3 av dödsfallen hos patienter med carcinoidsyndrom beror (om de ej klaffopererats) på hjärtsvikt, som i sin tur orsakas av carcinoid hjärtsjukdom. Tilläggas kan att i flera fall har hjärtsymtomen varit initialsymtom för tumörsjukdomen.

Fråga 3

Kan ett ”carcinoidhjärta” vara ett farligt tillstånd för en patient?

Om den carcinoida hjärtsjukdomen blir uttalad blir ofta symtomen invalidiserande och obehandlat progredierar tillståndet till grav hjärtsvikt vilket patienten slutligen kan avlida i. Dessa patienter erhåller i första hand farmakologisk hjärtsviktsbehandling och hjärtkirurgi med byte av hjärtklaffar måste individuellt övervägas.

Fråga 4

Bör alla patienter med carcinoid få sitt hjärta undersökt regelbundet med ett ekokardiogram (ultraljud)?

Alla patienter med carcinoidsyndrom bör efter tumör-diagnos screenas med ekokardiografi. Om tecken på carcinoid hjärtsjukdom påvisas bör patienten regelbundet (varje eller vartannat år) kontrolleras kliniskt och med ekokardiografi och vid symtom ofta mera frekventa kontroller.

Fråga 5

Vad är det för något som carcinoiden egentligen orsakar på hjärtat?

Den eller de exakta länkarna mellan tumör och hjärt-påverkan är inte klarlagda.Vi vet dock att cirkulerande vasoaktiva substanser frisatta från tumören har betydelse, liksom vissa lokalt aktiverade tillväxtfaktorer. Det som sedan ger hjärtsjukdomen är en bindvävstillväxt i hjärtväggens inre vägglager. Detta sker även på hjärtklaffarna i första hand i höger hjärthalva och dessa klaffar blir förtjockade och styva. Pga av detta uppstår insufficiens=läckage och/eller stenos=förträngda.

Fråga 6

Hur farligt är det att genomgå en klaffoperation?

Öppen hjärtkirurgi är en stor och avancerad operation som alltid innebär risker i sig. Innan operationen bör cirkulationen vara stabil och tumörsjukdomen under kontroll. Att operera carcinoid hjärtsjukdom kräver dessutom speciell handläggning med tanke på de cirkulerande kärlaktiva substanserna från tumören. När en patient bedömes behöva och klara av en klaffoperation är det dock större risk att avstå från operationen än att genomföra den.

Fråga 7

Måste man ständigt medicinera efter en klaffoperation?

Före operationen står patienterna nästan alltid på farmakologisk hjärtsviktsbehandling. Efter en tid postoperativt hämtar sig vanligtvis hjärtat och medicineringen kan minskas eller utsättas helt. Detta måste förstås bedömas individuellt. Tre månader efter operationen behövs tillägg av antikoagulantia=”blodförtunnande” behandling med Waran.

Fråga 8

Hur många patienter med sk ”carcinoidhjärta” har du träffat under din tid som kardiolog och hur många av dessa har genomgått en klaffoperation?

Undertecknad har bedömt patienter med carcinoidsyndrom sedan början av 1980-talet. I och med vårt screening-system har dessa varit utvalda på klinisk eller ekokardiografisk grund, där något fynd givit misstanke på carcinoid hjärtsjukdom. Antalet vill jag inte ens gissa. Den första patienten opererades 1986 och den senaste oktober 2008. Totalt har klaffkirurgi på patienter med carcinoid hjärtsjukdom med insättande av en eller två klaffproteser skett i Uppsala hos 34 patienter. Enstaka operationer av carcinoid hjärtsjukdom har sannolikt ägt rum vi andra universitets-sjukhus, men jag har ingen säker uppgift om antal eller resultat.
Carpa tackar Lennart Lundin för att han har tagit sig tid att svara på frågorna.

Intervjun gjordes av Agneta H-Franzén, ordf. i Carpa som blev klaffopererad på Akademiska sjukhuset i Uppsala i juni 2006 med gott resultat och förhöjd livskvalitet.

Målsökande strålbehandling för endokrina tumörer med 177Lu-DOTA-octreotate

Intervju med överläkare Dan Granberg & Överläkare Ulrike Garske
Carpa har vänt sig till ÖL Dan Granberg och ÖL Ulrike Garske och ställt några frågor till dem om den behandling som vi patienter brukar kalla Lutetiumbehandling. Dan Granberg är överläkare inom Verksamhetsområdet för Onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Med.dr., specialist inom endokrinologi och internmedicin. Ulrike Garske är överläkare vid Bild- och Funktionscentrum, Nuclearmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Dr.med., specialistläkare i allmän onkologi och intern- och nuklearmedicin.

Fråga 1

Riktad strålterapi, målsökande robotar, Rotterdam-metoden och Lutetium-behandling – är detta samma sak? Och vad står det för egentligen?

Målsökande terapi/strålterapi är en sammanfattande benämning för strålbehandling som ges inifrån med hjälp av en spruta, en infusion eller också en kapsel eller en vätska som man sväljer. Detta i skillnad till strålbehandling som ges utifrån, där patienten behandlas med gammastrålar, som riktas utifrån mot kroppen. Målsökande substanser används för såväl diagnostik som behandling (terapi) av sjukdomar. De består av en substans, som fäster sig vid den struktur (tex tumören) som man vill se, en radioaktiv isotop (strålkälla), och en kopplingssubstans. Det finns särskilda fall, då den målsökande substansen redan är radioaktiv. T ex är den äldsta målsökande radioaktiva behandlingen den med radioaktivt jod, som nästan enbart tas upp i sköldkörteln. Radioaktivt jod har getts sedan mer än 50 år tillbaka, såväl för godartade som för elakartade sköldkörtelåkommor. Vanligtvis tänker man dock på andra behandlingar, när man pratar om målsökande terapi.

En av dessa är den s.k. Rotterdam metoden, en behandling som har startats av Professor Krenning och hans medarbetare i Rotterdam i Holland. Behandlingen kan ges till patienter som har tumörer med en viss egenskap, nämligen ökat uttryck av receptorer för somatostatin. En receptor är en struktur på en cell, som gör den mottaglig för vissa substanser. Substansen, som man använder vid denna terapi liknar den somatostatinmolekyl som passar till receptorn och som även förekommer normalt i kroppen i låga doser. Vid behandlingen kopplas denna molekyl till en radioaktiv isotop, som heter Lutetium 177. Man har börjat prata om ”Lutetiumbehandling” i dagligt sjukhusspråkbruk för den här typen av behandling och menar i detta sammanhang somatostatinreceptorbehandling med radioaktivt Lutetium.

Man har också pratat en del om ”robotar”, vilket jag personligen upplever som något vilseledande. Målsökande substanser kan vara en del olika typer av substanser, små molekyler, äggviteämnen (proteiner) i olika storlekar och antikroppar. De väljs ut enligt deras egenskaper att kunna fästa sig vid eller i tumören eller strukturen som man vill se eller behandla. När man pratar om robotar tänker jag på små maskiner, som kan fjärrstyras, när de väl har kommit in i kroppen men riktigt så fungerar inte målsökande terapi – även om vi har vissa möjligheter att påverka var substansen hamnar.

Fråga 2

Hur länge har ni använt er av den här metoden på UAS?

På Akademiska Sjukhuset i Uppsala startade vi 2005, och har hittills behandlat 110 patienter med 340 enskilda terapier (behandlingar) i Uppsala.

Fråga 3

Vilka andra sjukhus i Sverige eller utomlands erbjuder denna behandling?

Erasmusuniversitet i Rotterdam har genomfört de första behandlingarna med Lutetium-octreotat. Akademiska sjukhuset var det första i Skandinavien, som har erbjudit denna behandling. Nu finns även möjlighet till behandling i Göteborg och Lund. Köpenhamn håller på att starta behandling i Danmark. Ännu så länge finns inga behandlingsmöjligheter i Norge och Finland vad jag vet. Det finns flera ställen i Europa, som också har börjat. Det finns en del centra som har snarlika behandlingar, med några andra målsökare och/eller isotoper, bl a London i Storbritannien, Basel i Schweiz, Milano i Italien, Innsbruck i Österrike och i Sao Paolo i Brasilien har man nyss börjat med Lu-DOTA-octreotate. Det finns även centra i USA och Kanada.

Fråga 4

Vilken typ av patienter kommer ifråga vid denna behandling?

Patienterna måste ha tumörer, som har ett högt uttryck av somatostatinreceptoer, som man ser vid undersökningen med OctreoScan Det är ofta endokrina tumörer som har denna egenskap. Dessutom måste njurarna vara friska, och benmärgsfunktionen tillräcklig god, det betyder att värdet för vita blodkroppar och blodplättar måste ligga tillräckligt högt, för att kunna ge behandling.

Fråga 5

Är behandlingen applicerbar på alla typer av endokrina tumörsjukdomar?

Alla endokrina tumörer, som har tillräckligt högt uttryck av somatostatinreceptorer, som kan ses vid OctreoScan-undersökningen kan behandlas. Det finns dock skillnader i uttryck mellan så väl som inom tumörgrupperna, så alla patienterna kan inte komma i fråga.

Fråga 6

Ersätter den här behandlingen någon annan behandling eller är den ett komplement till de metoder som ni har använt under en längre tid?

Målsökande terapi mot tumörer är ett komplement till andra behandlingar. Det är i de flesta fall en fråga om en kombination av olika metoder, som inbegriper kirurgi, biologisk behandling, kemoterapi och extern strålbehandling. Beroende på tumörtypen kommer man att välja de metoderna, som enligt rådande kunskap anses kunna ge mest nytta och orsaka minst biverkningar. Det pågår forskning inom många områden, och över tiden kommer vi säkert att se att vissa terapier byter plats med varandra och att man provar en behandling före en annan. Regeln är att man måste utvärdera nya behandlingar, som målsökande strålterapi, i jämförelse med gamla beprövade terapier.

Fråga 7

Vilka positiva effekter förväntar ni er (eller har redan upplevt) av den här metoden?

Det finns flera effekter, som kan uppnås om patienten svarar bra på behandlingen. Hos en del patienter kan man uppnå en minskning av tumörbördan. Enstaka fall har förekommit där vi inte kunnat påvisa någon synlig tumörbörda efter behandlingen. Endokrina tumörer är oftast långsamt växande, och även krympningen av tumörmassan, som man mäter på röntgenundersökningar kan ta rätt lång tid, upp till flera månader. Hos en del patienter kan man uppnå ett stopp på tillväxtökningen av tumörmassan som bästa effekt. Har patienten besvär genom hormoner, som produceras av tumören, kan detta förbättras. Detta kan innebära allt mellan att blodsockret kan vara lättare att kontrollera till att diarréer blir mindre besvärliga. Om tumören orsakar smärtor kan detta förbättras. Trötthet kan bli bättre på sikt. Även patienter som har tumörer som inte krymper dramatisk kan få en förbättring av hormonnivåerna och därmed en förbättring av allmäntillståndet. Dessutom upplever många av patienterna ett ökat allmänt välbefinnande.

Fråga 8

Finns det några påtagliga biverkningar?

Omedelbara biverkningar i samband med behandlingen är ett oftast lätt illamående, som vi förebygger genom mediciner som ges strax innan behandlingen. Många patienter får lätt håravfall, men vi har inte sett någon tappa allt hår och ingen av våra patienter har behövt använda peruk, men det är viktigt att vara beredd på det. Dagarna efter behandlingen kan oftast en förstärkning av symptomen som man har av tumören inträffa, det är viktigt att vara beredd på det. Har man smärtor eller diarré, kan man behöva lägga till mera kortverkande medicinering för det. Det som vi är observanta på är njur- och benmärgsfunktionen. Njuren utsöndrar resten av radioaktivitet, som inte tas upp av tumören, och får en relativ hög stråldos. Benmärgen är ett mycket strålkänsligt organ, som producerar röda och vita blodkroppar samt blodplättar. Känsligheten hos dessa organ är begränsande för hur mycket behandling som kan ges.

Fråga 9

Hur går behandlingen till?

Första steget är att patienten genomgår en OctreoScan undersökning. Baserat på den avgör vi om behandlingen kan ges, och om alla övriga krav uppfylls får han/hon en tid för inläggning. Eventuellt ändras medicinering, som påverkar behandlingen i god tid före. Det tas prover, som kontrollerar blodvärden, njur- och leverfunktion samt tumörens funktion. Det görs även röntgentundersökningar för kontroll av tumörförändringarna. På behandlingsdagen blir patienten klädd i sjukhuskläder, och det sätts två nålar för intravenösa infusioner, som är så centrala som möjligt. En halv timme innan behandlingen startar, ges mediciner mot illamående intravenöst, och ett dropp sätts i ena nålen. Den innehåller aminosyror, som minskar upptag av radioaktivitet i njurarna. Detta dropp pågår under minst 4 timmar, även när vi ge den radioaktiva målsökaren. Patienten kommer ned i sin säng till vår nuklearmedicinska avdelning som ligger i samma hus som den Onkolog-endokrinologiska kliniken. Infusionen pågår under en halvtimme. Därefter tar vi några bilder med gammakameran, precis som vid OctreScanundersökningen. Efter första behandlingen tar vi bilder vid 4 tillfällen, för att vi skall kunna räkna ut, hur stor stråldosen till njurar och andra organ beräknas bli vid en behandling. Vi tar av samma anledning också en del blodprover vid dessa tillfällen.

På de följande behandlingarna tar vi endast bilder den första och andra dagen, för att kontrollera upptaget i tumören. Efter behandlingen skall man stanna på det egna rummet under ca 24 timmar, för att minska stråldosen till omgivningen. En strålskyddsansvarig fysiker ger sedan också instruktioner, hur man skall bete sig under de närmaste dygnen. Man skall dricka rikligt och besöka toaletten ofta under en veckas tid för att minska stråldosen mot njurar och tarmen. Vi ger dock enskilda råd och anvisningar till alla patienter som är anpassade till deras sjukdom och specifika livssituation.

Fråga 10

Hur upplever patienterna behandlingen?

Många patienter blir överraskade över hur odramatisk behandlingen är. Oftast upplevs terapierna som mindre påfrestande än kemoterapi. De frekventa undersökningarna med gammakameran vid det första behandlingstillfället är besvärliga för en del patienter, man måste ligga stilla några timmar men detta minskas dock avsevärt vid de efterföljande behandlingarna

Fråga 11

Finns det patienter som inte tål den här behandlingen?

Absolut. Patienter med dålig njur- och eller benmärgsfunktion, med för låga värden för vita blodkroppar eller blodplättar, tål inte behandlingen. Därutöver kan även en för stor mängd levermetastaser vara ett problem.

Fråga 12

Vad säger ”forskningen” om den här metoden? Och vilka förväntningar inför framtiden har ni efter hittills gjorda erfarenheter?

Det här är fortfarande pågående forskning. Även andra centra har sett liknande resultat, nämligen att behandlingsresultat korrelerar med upptagsintensitet i Octreoscan, och att vissa tumörgrupper svarar generellt i högre utsträckning än andra (rektalcarcinoider och endokrina pankreastumörer verkar ha störst förmåga att krympa efter behandlingen). Vi behöver samla mera erfarenheter, men hittills upplever vi resultaten som uppmuntrande. Forskningen behandlar nu också frågan om en kombination av Lu-DOTA-octreotate med andra terapier för att uppnå bättre effekt.
Intervjun gjordes av Agneta H-Franzén, ordf. i Carpa Patientförening och som har genomgått 3 Lutetium-behandlingar vilka har bidragit med att stabilisera sjukdomen.

Om arbetet med att föra ut information om NET till vårdcentralerna

Intervju med docent Jan Zedenius
Carpa Patientförening har tagit kontakt med Jan Zedenius, som är docent på den Endokrin- kirurgiska enheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för att ställa några frågor till honom om hur de arbetar med att föra ut information om endokrina tumörsjukdomar till allmänheten och till distriktsläkare på vårdcentraler.

Fråga 1

När man som patient först börjar känna av några symptom vänder man sig vanligen till sin Vårdcentral. Om man upplever att distriktsläkaren inte känner igen några av de symptom som man beskriver hur bör man gå vidare?

Jo, men man kan alltid begära remiss till specialist. Vi försöker således sprida kunskap, men en distriktsläkare ser nog väldigt få carcinoidpatienter under sin karriär, så några tydliga igenkänningstecken blir det nog inte – här får vi hoppas på adekvat utbildning, och varför inte ökad info på nätet?

Fråga 2

Hur kommer det sig att en del patienter kan få en snabb och korrekt diagnos medan det för andra kan ta flera år? Beror det bara på läkarens kunskap och skicklighet eller kan sjukdomen vara nästan omöjlig att diagnostisera?

Oftast beror nog detta på att symtomen kan vara väldigt diffusa och smygande innan det blir uppenbart vilken sjukdom som patienten har. Man kan ju gå i många år med lite uppkördhetskänsla och magknip samt lättare diarréer innan symtomen blir tydligare. Vi försöker ju lära ut att vid oklara bukbesvär som inte får någon vettig förklaring, bör läkaren tänka på carcinoid, åtminstone. Exempelvis ska man ha tänkt denna tanke innan diagnosen ”irritabel grovtarm” sätts. Enstaka gånger är det mer uppenbart, och då är det hela inte så svårt, tex vid flush och svåra diarréer. Men då har patienten i regel haft sin sjukdom under många år, men utan besvär och därför inte sökt doktor.

Fråga 3

Hur kan man som patient försäkra sig om att få all tillgänglig information om de behandlingar som används inom området endokrina tumörsjukdomar oberoende av var man bor?

Det är nog lite si och så med den saken, precis som med många andra ”ovanliga” tumörformer. Cancerfonden har adekvat information och temanummer i tidningen ”Rädda livet” som är mycket användbara. Universitetssjukhusen har i regel skriftlig information till sina patienter. Men det är lite svårt med sådan, då de får skrivas för att passa många olika patienter med helt olika problematik. Viktigast är nog (som alltid) att man hamnar hos en läkare för vilken man har förtroende.

Fråga 4

Hur fungerar en ”Second opinion” och upplever man som läkare att det är känsligt om en patient ber om det?

Alla har rätt till Second opinion om man så önskar. Idag är reglerna lite luddiga, tex om man alltid har rätt att få åka till annat landsting etc. Men det är nya regler på gång, faktiskt, där rätten till Second opinion blir långt mer tydliggjord. Så småningom kommer det nog bli naturligare att detta blir ett inslag vid allvarliga sjukdomstillstånd.

Det kan idag ofta kännas besvärligt att be om Second opinion, eftersom det inte är så vanligt i vårt land och man därmed tror att man ”underkänner” sin doktor. Men detta måste vi bort ifrån, och jag tycker att det är en självklarhet att man ska få information som man helt kan lita på. Man kan gott som patient säga: ”Tack för all information och förslag om utredning/behandling. Då detta är så viktigt för mig och jag har svårt att helt själv ta ställning, skulle jag uppskatta en diskussion om Second opinion hos någon annan expert.” Man har då skyldighet att tillhandahålla sådan expert, och om ingen finns i det egna landstinget måste det bli en resa till annat landsting med sk Sepcialistvårdsremiss från läkaren på hemorten.

Jan Zedenius och hans kollegor arbetar med att föra ut information om neuroendokrina tumörsjukdomar, NET till Vårdcentraler och allmänläkare och detta har Carpas medlemmar stor nytta av vid diagnos och remittering till specialistläkare. Carpas styrelse har därför beslutat att ansöka om finansiering från Cancerfonden för ett projekt med syfte och mål att ta fram ett online-baserat informationssystem om NET som vänder sig till allmänläkare.

Carpa tackar Jan Zedenius för hans medverkan I Carpas Nyhetsbrev.

Agneta H-Franzén, Lomma 2009-06-11